Общи условия

Последно обновено на 7.2.2023г

Общи условия за ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.nileda.net

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ET Аделин Стоянов “ , гр Смолян , ул Хан Пресиян 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.nileda.net , наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
1. Наименование на Доставчика: „Аделин Стоянов“ ЕТ
2. Седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул.Хан Пресиян 3
3. Адрес за упражняване на дейността гр.Смолян , Бул. България 60
4. Данни за кореспонденция: гр.Смолян, ул.Хан Пресиян 3
5. Вписване в публични регистри: BG830152559
6. Надзорни органи

(1) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG830152559

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.nileda.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се  регистрира  в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
Предоставяне на данни за извършване на доставката
Избор на способ  за плащане на цената

а)  чрез наложен платеж

б)  пощенски паричен превод

в) по банков път

г)  карта дебитна/кредитна чрез Виртуален ПОС
Потвърждение на поръчката
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора
– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора  чрез обаждане по телефон или имейл  , достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва пощенски паричен превод , същата карта/сметка от която е извършено плащането  , освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство
(5)  Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от  Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора обаждане по телефон или имейл , достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 7 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
по взаимно съгласие на страните в писмен вид
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани чрез извън съдебно споразумение или компетентния съд или Комисията за защита на потребителите

Общи условия Сервиз  

Общите условия за сервиз на НИЛЕДА  Ет Аделин Стоянов  ЕИК 830152559 гр Смолян бул България 60  в сила от 01.01.2023  имат за цел да регламентират взаимоотношенията  между Доставчика на сервизна услуга и потребителите и да изградят взаимно доверие между двете страни с цел по високо качество на ремонтните услуги които предлагаме

Раздел  l

Общи положения 

 1.  С тези общи условия  с потребителите на сервизни услуги се урежда обхвата на цялостната сервизна  дейност както и  условията и реда за предоставяне на тази услуга от НИЛЕДА (Доставчик) с  което се определят правата задълженията и отговорностите на страните по договора.
 2. Потребител на сервизните услуги може да бъде всяко физическо или юридическо лице .
 3. Потребителите могат да се запознаят с настоящите общи условия :
  1. В офиса на  НИЛЕДА гр Смолян бул България 60  
  2. На сайта на НИЛЕДА с адрес www.nileda.net където са публикувани в електронен вариант.
 4. Страните могат и имат право да договорят и други индивидуални условия за предоставяна на сервизни услуги .За неуговорени индивидуални условия се прилагат Общите условия на Доставчика.
 5. За неуговорени условия както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия се прилага законодателството на Република България . 

Раздел  l l

Обхват и видове сервизни услуги 

 1. Настоящите общи условия се прилагат както за вътрешни сервизни услуги  извършвани от НИЛЕДА така и за допълнителни сервизни услуги извършвани от подизпълнители. НИЛЕДА предоставя следните услуги :
  1. Сервизни услуги :
   1. Смяна на дисплей на мобилни телефони Samsung, Apple ,Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други .
   2. Смяна на дисплей на навигации
   3. Смяна на дисплей на лаптопи
   4. Смяна на дисплей на Смарт часовници и други джаджи 
   5. Смяна на стъкло  на телефони  Samsung, Apple ,Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други.
   6. Смяна на дисплей на таблети Samsung, Apple ,Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други.
   7. Смяна на букси за зареждане /блок за захранване Samsung, Apple ,Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други.
   8. Смяна на букси за зареждане /блок за захранване на таблети .
   9. Смяна на букси за зареждане /блок за захранване Смарт часовници и други джаджи 
  2. Смяна на слушалки на мобилни телефони 
  3. Смяна на слушалки на таблети
  4. Смяна на микрофони на мобилни телефони
  5. Смяна на микрофони на таблети 
  6. Смяна на батерия на мобилни телефони
  7. Смяна на батерия на таблети 
  8. Ремонт на платки и компоненти и hardware  на много мобилни устройства  не обхванати в Общите условия  
  9. Сервизни услуги на software
   1.  Разкодиране/откючване  от оператор на мобилни телефони  Samsung, Apple ,Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други.
   2. Разкодиране/откючване  от оператор на таблети 
   3. Премахване на Google account  FRP на мобилни телефони  Samsung, Huawei,Xiaomi, Nokia ,Lenovo,Motorola, и други.
   4. Премахване на Google account  FRP на таблети 
   5. Премахване на Samsung account ,Huawei ID ,Xiaomi  MI account на телефони и таблети 
   6. Премахване  iCloud  на Apple  и  iPad 
   7. Преинсталиране на операционна система на мобилен телефон  таблет  Смарт часовници  джаджи и други 
   8. Почистване на мокрени телефон  таблет Смарт часовници джаджи и други
  10. Ремонт на  software  на много мобилни устройства  не обхванати в Общите условия  
  11. Прехвърляне на контакти информация акаунт  снимки файлове и други от едно устройство на друго

Раздел  l l l

Сключване на договор и изпълнение на сервизната услуга

 1. Договорът за сервизна услуга  се счита за сключен с предоставянето на устройството в офиса на Доставчика гр Смолян бул България 60 Магазин Сервиз  НИЛЕДА или чрез изпращане по куриер
  1. При изпращане с куриер Потребителят предоставя телефонен номер или комуникация по избор за връзка с Доставчика Имейл и или съобщение през мобилно приложение за контакт  FaceBook Messenger WhatsApp  Viber  и други .Всички контакти за връзка с Магазин Сервиз НИЛЕДА  са качени на www.nileda.net и на сервизната бележка 
  2. Всички разходи и отговорности  по доставката са за сметка на Потребителя  
  3. Потребителят прави описание на проблема и предоставя пароли за  достъп до устройството 
  4. При получаване на устройството служител в офиса на Доставчика създава сервизна бележка –протокол за приемане на техника описвайки поне  един от следните реквизити: марка  модел тип  сериен номер .
  5. Сервизната бележка е в три екземпляра по един за всяка страна и третият за архив 
  6. След диагностика на устройството се уведомява Потребителя чрез комуникация по избор т 7.1 какъв е проблема на устройството начина на отстраняване на проблема и стойността на ремонта. Потребителя приема или отхвърля офертата за ремонт .
  7. В случай на отказана оферта за ремонт на устройството Доставчика връща устройството на Потребителя за негова сметка по начина и във вида по който е получено 
  8. В случай че Потребителя приеме офертата се пристъпва към ремонт както е договорено 

7.9  За край на сервизната дейност се счита момента в който потребителя е уведомен за извършеният ремонт  чрез телефонно обаждане СМС 

Имейл и или съобщение през мобилно приложение за контакт  FaceBook Messenger WhatsApp  Viber  и други.

 1. Доставчика на услугата  връща сервизираното устройство по начин указан от Потребителя
 2. Всички разходи по доставката  са за сметка на Потребителя
 3. Стойността на ремонта може да се заплати  в брой в офиса на Доставчика гр Смолян бул България 60 Магазин Сервиз  НИЛЕДА по банков път или чрез наложен платеж
 4. Справка за видовете и  цените на сервизните услуги има в офиса на Доставчика или на www.nileda.net 
 5. Посочените цени са крайни и включват цената на компонентите и труда 
 6. При предаване на устройството за Диагностика по се съгласява че дължи такса Диагностика в размер на 20 лв с ддс ако откаже ремонт 
 7.  НИЛЕДА си запазва правото да откаже диагностика и ремонт 

Раздел  lV

Ред за решаване на спорове 

8  Възникналите спорове между страните се решават в духа на добро сътрудничество . Ние от НИЛЕДА сме по склонни да отстъпим отколкото да се конфронтираме и все пак при непостигане на съгласие Потребителят е в правото си да подаде жалба пред съответните органи и или да отнесе спора за решение пред компетентен български съд 

8.1 Непотърсен телефон таблет или каквото и да е устройство предоставено за ремонт  на място в гр Смолян бул България 60 Магазин Сервиз  НИЛЕДА  и или чрез куриер в срок от един месец след извършване на ремонтната дейност и уведомяване на потребителя се рециклира  от Доставчика с цел да покрие разходите си  за резервни части труд и други.

Пазарска кошница

close